Lukašenko pridal do trestného zákona nové ustanovenia o boji proti extrémizmu

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko podpísal zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú kódexy trestnej zodpovednosti a zavádza sa do nich niekoľko nových článkov vrátane článkov týkajúcich sa boja proti extrémizmu a rehabilitácie nacizmu a porušovania pravidiel pri verejných udalostiach. Dokument bol zverejnený dnes na Národnom právnom internetovom portáli.

Ustanovenia zákona, ktoré už prijala dolná komora parlamentu a schválila horná komora, vstúpia do platnosti o tri mesiace. Tento dokument zavádza do trestného zákona niekoľko nových článkov s cieľom sprísniť zodpovednosť, a to aj v kontexte niekoľkých dielčích zákonov prijatých predtým, napríklad o boji proti extrémizmu, rehabilitácii nacizmu a o postupe pri hromadných udalostiach. Na druhej strane zákon vylučuje z kódexu 10 článkov, asi 24 skutkových podstát, najmä pre ich obsolentnosť. Celkovo bolo revidovaných približne 70 deliktov.

Pokiaľ teda súčasný trestný zákon ustanovuje zodpovednosť len za založenie a vytvorenie extrémistických formácií, potom prezidentom podpísaný zákon kriminalizuje aj ďalšie formácie. Hovoríme o účasti v extrémistických skupinách, nabádaní k extrémistickým aktivitám, príprave a výcviku extrémistických aktivít, ako aj o ich financovaní. Maximálny trest v závislosti od trestného činu a okolností jeho spáchania môže byť až osem rokov väzenia. Nový zákon ustanovuje trestnú zodpovednosť za opakované porušovanie postupu pri organizovaní alebo usporiadaní hromadného podujatia. Maximálnym trestom podľa tohto článku je trest odňatia slobody na tri roky.

Tento dokument zavádza zodpovednosť za distribúciu zakázaných informácií vlastníkom internetových zdrojov do jedného roka od oznámenia administratívnej zodpovednosti, ako aj za nezákonné zhromažďovanie a distribúciu osobných údajov a nedodržiavanie požiadaviek na ich ochranu. Ak hovoríme o zverejňovaní informácií o súkromnom živote alebo osobných údajoch vo vzťahu k osobe v súvislosti s jej služobnými povinnosťami, výkonom verejnej služby, tu sa zavádza trest odňatia slobody až na päť rokov.

Stanovuje tiež zodpovednosť za nezákonné zhromažďovanie alebo prijímanie informácií predstavujúcich štátne tajomstvá s cieľom ich šírenia, no bez známok vlastizrady alebo špionáže. Zavádza sa zodpovednosť za opakovane spáchanú propagandu alebo verejné predvádzanie nacistických symbolov alebo znakov, čo môže byť potrestané až štyrmi rokmi väzenia. Zvýšili sa sadzby za vraždu policajta, odpor voči osobám chrániacim verejný poriadok, násilie alebo hrozba jeho použitia proti týmto osobám, ako aj voči sudcom, verejná urážka štátneho úradníka alebo jeho príbuzných v súvislosti s výkonom jeho funkcie.

Zákon precizuje postup pri ukladaní trestu, zavádza diferencovanejší prístup k ukladaniu pokút a možnosti ich splatenia v splátkach; obmedzenie slobody bolo zavedené v rámci viacerých trestných činov ako alternatíva k uväzneniu. Trestný poriadok počíta s využitím mediačných mechanizmov, rozšírilo sa využitie informačných technológií v trestnom konaní. Trestný zákon sa tiež novelizuje napríklad v postupe pri výkone trestu určitými kategóriami odsúdených, prijímanie balíkov a prevody peňazí odsúdeným v nápravných zariadeniach, ako aj postup pri ich telefonických rozhovoroch vrátane videokonferencie.

Zdroj RIA

Comments:

Loading ...